INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

( ďalej aj ako „zásady OOÚ“)

Podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Y. y. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Právo na prístup k osobným údajom

Znamená právo od kompetentnej osoby získať potvrdenie o tom, či dochádza k spracovávaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatňuje/uplatnila. Znamená právo od kompetentnej osoby získať prístup k týmto údajom.

Každá dotknutá osoba má právo a nárok na prístup k informáciám a to o:

 • Účeloch spracovávania
 • Kategórii dotknutých osobných údajov
 • O dobe spracovávania a uchovávania
 • O okruhu príjemcoch
 • O postupe v každom automatickom spracovávaní, prípadne následkoch takéhoto spracovávania
 • A iné ( čl. 15 Nariadenia)

Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané, dostupné opatrenia slúžiace k overeniu totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom a to najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ tieto údaje prevádzkovateľ spracováva, na základe žiadosti vystaví kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Prvá kópia a jej vystavenie je bezplatné. Akékoľvek ďalšie kópie o ktoré osoba žiada prevádzkovateľ spoplatní, teda bude za ne účtovať poplatok zodpovedajúci iba administratívnym nákladom, ktoré mu vzniknú vystavením kópie. Pokiaľ osoba žiada o informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, poskytnú sa jej v bežne používanej elektronickej podobe napríklad prostredníctvom emailu ak nepožiada o iný spôsob.

2. Právo na presnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby osobné údaje ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo  dotknutej osoby alebo na základe zmlúv a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

3. Právo na obmedzenie spracovávania

Predstavuje možnosť uplatniť si toto právo, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracovávania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie

4. Právo namietať

Právo dotknutej osoby kedykoľvek namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Namietať spracovávanie jej osobných údajov môže na základe:

– právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo  právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa

– spracovávania osobných údajov na účely priameho marketingu

– spracovávania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely

V primeranom čase doručenú námietku posúdime. V takomto a v tomto prípade z našej strany nesmie ďalej dochádzať k spracovávaniu osobných údajov. Teda tieto osobné údaje nesmieme ďalej spracovávať ak nedôjde k preukázaniu že osobné údaje spracovávame z dôvodu nevyhnutných oprávnených záujmov, ktoré neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

5. Právo na opravu

Pokiaľ o Vás ako prevádzkovateľ evidujeme nesprávne osobné údaje máte právo na opravu. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako prevádzkovateľ vykonáme opravu, poprípade doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu po tom čo nás ako dotknutá osoba požiadate.

6. Právo podať návrh na začatie konania

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ máte pocit a domnievate sa, že došlo k porušeniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov

7. Právo na výmaz

Právo na takzvané „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa týkajú dotknutej osoby. Vzhľadom na svoju povahu, ako aj závažnosť je však toto právo dotknutej osoby v istej miere obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. po uplatnení tohto práva dotknutou osobou prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje  a to ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:

 • Osobné údaje už pre účely na ktoré sa získali, alebo inak spracovávali nie sú potrebné
 • Dôjde dotknutou osobou k odvolaniu súhlasu na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva
 • Osobné údaje sa spracovávajú nezákonne
 • Dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
 • Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponuku služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov

Dotknutá osoba nemá a nebude mať právo na výmaz osobných údajov a to za predpokladu, že ich spracovávanie je potrebné na:

 • Splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 • Uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • Účely archivácie vo verejnom záujme, na účely historického alebo vedeckého výskumu, či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo sťaží závažným spôsobom dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania
 • Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • Preukazovanie, obhajovanie alebo uplatňovanie právnych nárokov

Prevádzkovateľ výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykoná na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu, ihneď po tom čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 

UPOZORNENIE

     Ako Prevádzkovateľ za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme dospeli k prijatiu primeraných organizačných, personálnych a technických opatrení. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, poprípade zabezpečiť zníženie rizika úniku, zverejnenia, zneužitia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, že by nastala skutočnosť, ktorá by pravdepodobne mohla viesť alebo povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne o tejto skutočnosti informovaná, kontaktovaná. ( čl. 34 Nariadenia)

   Požadujeme od Vás ako od osoby dotknutej, v záujme zachovania zásad spracovávania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie ale aj zákon a to najmä zásady minimalizácie osobných údajov, iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracovávania. Zároveň Vás upozorňujeme, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

POITIKA COOKIES

Cookies umožňujú vylepšenie služieb.
Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, iné sa využívajú na zvýšenie kvality stránky a spokojnosti užívateľa.
Nevyhnutné cookies umožňujú:
 • zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
 • zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.
Funkčné cookies umožňujú:
 • zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
 • zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
 • zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,
 • podporu „live chat‟.
Výkonnostné cookies umožňujú:
 • podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
 • zvýšenie spokojnosti užívateľa.
Cielené cookies umožňujú:
 • zdieľať a „lajkovať‟,
 • zasielať informácie na iné webové stránky na prispôsobenie ich inzercie.
Príklady využitia
Cookies sa využívajú na celkové vylepšenie služieb pre vás, napríklad:
 • umožňujú funkčnosť niektorých špecifických služieb, ako platieb, ktoré bez cookies nemôžu fungovať;
 • umožňujú rozoznať vaše zariadenie, takže nemusíte počas jednej úlohy zadávať tú istú informáciu niekoľkokrát;
 • umožňujú rozoznať, že ste už pri prihlasovaní, či ste zadali vaše meno užívateľa a heslo, takže to nemusíte opakovať na každej stránke, ktorá to vyžaduje;
 • merajú, koľko ľudí využíva určité služby, aby sa tieto mohli pre užívateľov vylepšiť a aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na ich potrebnú rýchlosť;
 • analyzujú údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používate online služby, aby sme tieto mohli skvalitniť.
Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.
Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosím, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”.
Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, nájdete na http://www.aboutcookies.org (v angličtine).

Bližšie informácie u prevádzkovateľa v sídle spoločnosti.

    

error: Obsah je chránený !!
Call Now Button